background
zasady oceniania prac pisemnych - skala procentowa *** oferta zajęć pozalekcyjnych *** kalendarz roku szkolnego 2018/2019 *** godziny pracy biblioteki szkolnej *** zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd dziecka

Harmonogram egzaminu maturalnego 2019

         Egzamin maturalny w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Centralnej KOmisji Egzaminacyjnej. W komunikacie jak co roku zawarto informacje o harmonogramie egzaminu maturalnego zarówno w terminie głównym, terminie dodatkowym i poprawkowym. Komunikat zawiera również informację o czasie trwania poszczególnych egzaminów. Pełna treść komunikatu dostępna jest pod poniższym linkiem:

>>>> Harmonogram egzaminu maturalnego 2019 <<<<

 

          Prezentujemy również dokumenty z ważnymi termiami dla maturzystów w roku szkolnym 2018/2019:

>>>>Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych 2018/2019 <<<<

>>>>Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą przystąpić do egzaminu matualnego w roku szkolnym 2018/2019 <<<<

Harmonogram egzaminów zawodowych 2019

W roku 2019 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów technikum będzie się odbywał w naszej szkole w 2 sesjach:

 

Sesja styczeń 2019:

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu do: 9 września 2018r.

 

Egzamin z części teoretycznej:

Kwalifikacja E14 (technik informatyk) - 10 stycznia 2019r. godzina

Kwalifikacja E12 (technik informatyk) - 10 stycznia 2019r. godzina

Kwalifikacja E13 (technik informatyk) - 10 stycznia 2019r. godzina

Kwalifikacja A36 (technik ekonomista) - 10 stycznia 2019r. godzina

Egzamin z części praktycznej:

Kwalifikacja E14 (technik informatyk) - 14 stycznia 2019r. godzina 8:00, 12:00

Kwalifikacja A36 (technik ekonomista) - 17 stycznia 2019r. godzina 9:00, 15:00

 

Sesja czerwiec-lipiec 2019:

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu do: 18 lutego 2019r.

Termin składania deklaracji w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego dla zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2019r. do: 29 marca 2019r.

 

Egzamin z części teoretycznej:

Kwalifikacja E13 (technik informatyk) - 18 czerwca 2019r. godzina

Kwalifikacja E14 (technik informatyk) - 18 czerwca 2019r. godzina

Kwalifikacja A35 (technik ekonomista) - 18 czerwca 2019r. godzina

Kwalifikacja A36 (technik ekonomista) - 18 czerwca 2019r. godzina

Egzamin z części praktycznej:

Kwalifikacja E13 (technik informatyk) - 26 czerwca 2019r. godzina 8:00, 12:00, 16:00; 27 czerwca 2019r. godzina 8:00, 12:00

Kwalifikacja E14 (technik informatyk) - 28 czerwca 2019r. godzina

Kwalifikacja A35 (technik ekonomista) -

Kwalifikacja A36 (technik ekonomista) -

O egzaminach zawodowych

Egzamin w formule z 2012 roku (dotyczy uczniów, którzy rozpoczęli naukę w technikm przez IX.2017r.):

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie.

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy. W przypadku młodocianych pracowników jest pobierana opłata w wysokości 173,20 zł. Koszty egzaminu pokrywa pracodawca.

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

    ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
    z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

 

Egzamin w formule z 2017 roku (dotyczy uczniów, którzy rozpoczęli naukę w technikm we IX.2017r. lub później):

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. przeprowadzany jest dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2017 r.

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy. W przypadku młodocianych pracowników jest pobierana opłata w wysokości 173,20 zł. Koszty egzaminu pokrywa pracodawca.

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

    ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
    z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

 

Więcej informacji na stronie www.cke.edu.pl

O egzaminie maturalnym

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

* Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
* Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎
* Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
- dwóch egzaminów w części ustnej
- czterech egzaminów w części pisemnej

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎
- egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
- egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

- egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
- egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
- egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
- egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Aby otrzymać świadectwo, należy:
- Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
- Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
- Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia)‎‎

 

Więcej informacji na stronie www.cke.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.