background
zasady oceniania prac pisemnych - skala procentowa *** oferta zajęć pozalekcyjnych *** kalendarz roku szkolnego 2018/2019 *** godziny pracy biblioteki szkolnej *** zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd dziecka

Dzwonki w szkole

1 lekcja: 8:00 - 8:45

2 lekcja: 8:50 - 9:35

3 lekcja: 9:45 - 10:30

4 lekcja: 10:35 - 11:20

5 lekcja: 11:40 - 12:25

6 lekcja: 12:35 - 13:20

7 lekcja: 13:25 - 14:10

8 lekcja: 14:15 - 15:00

Baza dydaktyczna szkoły

          Szkoła i jej otoczenie podlegają ciągłej modernizacji. W ostatnich latach przeprowadzono gruntowny remont szatni (gdzie każdy uczeń ma do dyspozycji zamykaną na klucz szafkę), wymieniono dach, przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania, ocieplono i odnowiono elewację budynku, wybudowano kompleks boisk „Orlik 2012” oraz tartanową bieżnię. Aktualnie trwa remont wokół szkoły – budowane są tzw. ciągi piesze, wyremontowany zostanie również szkolny dziedziniec i ogrodzenie.
          Możemy się również poszczycić nowoczesną bazą dydaktyczną – szkoła dysponuje m. in. pięcioma pracowniami komputerowymi (w tym 2 mobilnymi),centrum multimedialne w bibliotece szkolnej,  posiada 7 tablic interaktywnych oraz nowoczesne pomoce naukowe (np. licznik Geigera – Müllera) pozyskane również dzięki udziałowi w projekcie „Partnerzy w nauce”. W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu „e-szkoła”, w ramach którego uzyskaliśmy dwie pracownie mobilne. Prowadzony będzie również elektroniczny dziennik, gdzie rodzice poprzez łącze internetowe w każdej chwili będą mogli sprawdzić oceny i frekwencję swoich dzieci.
           Zwolennicy tradycyjnych metod zdobywania wiedzy znajdą dobrze wyposażoną bibliotekę, w której większość książek to pozycje z zakresu beletrystyki i literatury popularno – naukowej. O prestiżu biblioteki świadczy fakt, że z jej zasobów korzysta do dziś wielu absolwentów – obecnie studentów różnych uczelni. Tym, którzy nie lubią książek też polecamy wizytę w bibliotece – można tu w czasie przerwy, czy też po lekcjach skorzystać z dostępu do Internetu.

Historia szkoły

         Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2012 r. powołany został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem z siedzibą w obecnym budynku Liceum Ogólnokształcącego. Zespół rozpoczął działalność od 1 września 2012 r.  
         Nowy zespół jest połączeniem dotychczasowych dwóch szkół ponadgimnazjalnych z Zawadzkiego – Liceum im. Mieszka I i Zespołu Szkół Zawodowych. Połączenie było wymuszone zmniejszającą się liczbą młodzieży. Wystąpiła sytuacjia, która dotyczy całej Polski, a nie tylko Zawadzkiego! Należoło się do niej dostosować. Zainteresowana młodzież i jej rodzice mogą być pewni, że my, uczący w nowej szkole, dołożymy wszelkich starań, aby zachować dotychczasowe dobre tradycje obu połączonych szkół. Bo po prostu leży to w interesie naszego miasta i jego mieszkańców. Jesteśmy tego świadomi. Do pracy w nowym zespole przystąpiliśmy z najwyższą koncentracją i troską o dobro powierzonej nam młodzieży. Będzie to gwarancją utrzymania poziomu edukacji we wszystkich szkołach nowego zespołu na co najmniej dotychczasowym poziomie. Jak każda głęboka zmiana tak i ta, stać się może też szansą na podniesienie tego poziomu. Rękojmią tego niech będzie nasza determinacja i lata tradycji obu łączonych szkół.

Dyrektorzy i nauczyciele LO i ZSZ

Samorząd uczniowski

          W skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem wchodzą wszyscy przewodniczący poszczególnych oddziałów. Spośród przewodniczących corocznie wybierany jest Przewodniczący oraz jego zastępca. Na rok szkolny 2017/2018 są nimi:

Przewodniczący: Aneta Baingo

Zastępca: Agata Borek

 

Poniżej przedstawiamy podstawową dokumentację Samorządu oraz harmonogram planowanych do realizacji działań w roku szkolnym 2017/2018.

1. HARMONOGRAM PRACY

2. HARMONOGRAM REALIZACJI GAZETEK SZKOLNYCH

3. HARMONOGRAM PIECZENIA CIAST

Oferta zajęć pozalekcyjnych

          Program zajęć pozalekcyjnych realizowanych w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 jest ściśle związany z realizowanym przez szkołę projektem edukacyjnym "Wiem więcej, mogę więcej". Ponadto nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych oraz ekonomicznych organizują dodatkowe zajęcia mające na celu lepsze przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - dotyczy uczniów klas technikum. Wzorem poprzedmich lat w miarę potrzeb prowadzone są rówieniż konsultacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego oraz zajęcia sportowe.

Poniżej prezentujemy listę zajęć prowadzonych w ramach projektu edukacyjnego "Wiem więcej, mogę więcej":

1. Zajęcia z matematyki - mgr Irena Werner

2. Zajcia z matematyki - mgr inż. Urszula Skorek

3. Zajęcia z fizyki - mgr Zdzisław Żuchowski

4. Zajęcia z chemii - mgr Anna Staś

5. Zajęcia z geografii - mgr Beata Gratzke

6. Zajęcia z biologii - mgr Mirosława Kądziołka

7. Zajęcia z j. angielskiego - mgr Dorota Nemś

8. Zajęcia z j. angielskiego - mgr Katarzyna Leszczuk

9. Zajęcia z j. niemieckiego - mgr Danuta Schmidt-Winnicka

10. Zajęcia z j. rosyjskiego - mgr Agnieszka Miksa

11. Zajęcia ECDL - mgr inż. Maciej Skrabania

12. Zajęcia z multimedialnych technik rejestracji dźwięku i obrazu - mgr Zdzisław Żuchowski

13. Gazetka szkolna - mgr Beata Gratzke

14. Biuro Podróży - mgr Danuta Schmidt-Winnicka

15. Eventy - dr Arkadiusz Baron

16. Zajęcia z chemii "Z przyrodą za pan brat" - mgr Anna Staś

17. Zajęcia BIOS - mgr Mirosława Kądziołka

18. Biuro karier - mgr Katarzyna Gajda

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

projekt WWMW

Klub uczniowski @ctiv@

          Klub Uczniowski Activa istnieje od 2004 roku. Obecnymi opiekunami klubu jest Zdzisław Żuchowski. Klub do roku 2008 działał pod patronatem PFDiM. Obecnie jest to grupa nieformalna nie mająca bespośredniego wsparcia finansowego. Opiekunowie prowadzą zajęcia nieodpłatnie. W klubie jest obecne kilkunastu uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Spotkania odbywają się regularnie w każdy poniedziałek. Od godziny 16 do 20 są prowadzone warsztaty i zajęcia według ustalonego harmonogramu.

Przykładowe projekty realizowane przez klub:

• akcja integracyjna dla klas pierwszych (organizowana w październiku),
• kurs tańca towarzyskiego,
• zabawy taneczne dla społeczno!ci szkolnej,
• rozdawanie prezentów na mikołajki
• piątkowe projekcje filmów w klubie, w okresie zimowym,
• prowadzenie własnej witryny www.activa.zawadzkie.com
• kręcenie filmów i dokumentowanie swojej działalno!ci,
• pozyskiwanie środków na działania klubu (poczynając od komitetu AA po projekty Make a Connection, Równać Szanse i inne),
• udział w konkursach ogólnokrajowych,
• organizacja wymiany międzynarodowej z partnerskimi klubami z Czech i Niemiec,
• wyjazdy integracyjne klubowiczów na wycieczki,
• szkolny turniej siatkówki pomiędzy klasami

Klub posiada komputery, kamerę i aparat cyfrowy, stół bilardowy, projektor multimedialny...

Podstawowym zadaniem uczniów tworzących społeczność klubu jest:

- praca metodą projektów
- organizowanie imprez środowiskowych dla uczniów klubu i społeczności szkolnej
- poznanie zasad i praw społeczności obywatelskiej
- umiejętność tworzenia wniosków grantowych i zdobywanie środków na działalność od stowarzyszeń i fundacji

        Uczniowie w trakcie zajęć poznają praktycznie strukturę społeczeństwa obywatelskiego. Zapoznają się z zadaniami i formą pracy organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń lokalnych jak i ogólnopolskich. Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, miasta, powiatu i państwa. Ta forma zajęć wykracza poza formę zajęć z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości. Uczniowie poprzez działanie w realnym środowisku organizują akcje, pozyskują środki i uczestniczą aktywnie w życiu społecznym.

        Proces tworzenia klubu opiera się na na współpracy uczniów. Opiekun jest tylko moderatorem grupy. Wyszukuje projekty, granty, pomaga w ewalucji. Szuka pomysłów i umożliwia prawidłowe relacje szkoła – klub. Dobrze gdy opiekun umożliwi kontakt ze stowarzyszeniem lub fundacją działającą na rzecz edukacji. Takie relacje bardzo dobrze wpływają na kontakt uczniów ze szkołą. Mogą przyjść do szkoły i zawsze spędzić tu czas. Wieczory w klubie mając do dypozycji Internet i własny sprzęt. Uczą się dbać o niego. Jeszcze większą przyjemność sprawia im fakt samodzielnego kupowia sprzętu i upiększanie klubu. W Activie odbywały się już urodziny uczniów, wieczorki poetyckie, spotkania z burmistrzem miasta. Często do klubu przychodzą alumni – absolwenci byli klubowicze, pomagają w przygotowaniu kolejnych akcji i służą radą. Uczą się pisać wnioski grantowe. Praca na zasadzie wolontariatu i możliwość współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, klubami partnerskimi sprawiła, że czują się cząstką społeczności jaką sami stworzyli. Klub powstał w miejscu byłej stolarni.Obecnie klubowicze we własnym zakresie załatwili fotele, krzesła. Mają zamontowaną instalację alarmową. W klubie są kubki, czajnik i na przerwie zawsze jest tu pełno uczniów. Okienka w szkole to czas gdy nawet całe klasy spędzają czas oczekując na kolejne lekcje.

 

Aktualnie sztandarowym punktem programu pracy klubu @ctiv@ jest organizacja corocznej imprezy szkolnej - "Integracja klas I".

Pedagog / psycholog

Pedagog i doradca zawodowy mgr Ewa Martinez:

poniedziałek 9:00-12:00
wtorek 8:30-12:00
środa 9.00:00-12:00
czwartek 8:30-12:00

 

Uczniu, zgłoś się do szkolnego doradcy zawodowego gdy:


• Nie znasz swoich predyspozycji zawodowych
• Chcesz rozpoznać swoje zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony
• Chcesz uzyskać informacje o zawodach i rynku pracy
• Chcesz uzyskać informacje o szkolnictwie wyższym
• Nie wiesz jak zaplanować swoją karierę zawodową

porady i konsultacje: w godzinach pracy pedagoga szkolnego po wcześniejszym umówieniu się


 
Skontaktuj się z pedagogiem szkolnym jeśli:


- masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
- nie potrafisz porozumieć się z kolegami, czy nauczycielami w klasie,
- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
- chciałbyś z kimś porozmawiać,
- chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
- masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen
- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
- masz problem z wyborem zawodu lub dalszej drogi kształcenia.


Ogólnopolskie telefony alarmowe:
 
Infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą  0-801 12-00-02
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
TELEFON ZAUFANIA "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY" 801 171 701
TELEFON DLA OFIAR PRZESTĘPSTW 116 006
TELEFON ZAUFANIA "ANONIMOWY PRZYJACIEL" 82 92 88

 

Gdzie szukać pomocy na terenie naszego powiatu:


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 461 30 26

Centrum Terapii i Profilaktyki
ul. Jordanowska 1A
47-100 Strzelce Opolskie
tel: 77 55 00 117
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego - Strzelce Opolskie
Oś. Piastów Śl. 20, Strzelce Opolskie Tel. (077)461 39 30

 

>>>> Pobierz prezentację - gdzie uzyskać pomoc w powiecie strzeleckim <<<<

Nauczyciele naszej szkoły

1. mgr Zdzisław Żuchowski - dyrektor, fizyka, informatyka

2. mgr inż. Urszula Skorek - vicedyrektor, fizyka, matematyka

3. mgr Ewa Lenart - język polski, wiedza o kulturze

4. mgr Agnieszka Miksa - język polski, wiedza o kulturze

5. mgr Mirosława Kądziołka - WDŻ, biologia

6. mgr Beata Gratzke - geografia, biblioteka

7. mgr Marek Binkowski - wychowanie fizyczne

8. dr Arkadiusz Baron - historia, historia i sołeczeństwo

9. mgr Monika Żurek-Czajkowska - WOS, język niemiecki

10. mgr Katarzyna Leszczuk - język angielski

11. mgr Barbara Dylong - j. niemiecki

12. mgr Ewa Martinez - pedagog

13. mgr Marek Kot - wychowanie fizyczne

14. mgr Irena Werner - matematyka

15. mgr inż Maciej Skrabania - przedmioty informatyczne zawodowe

16. mgr Paweł Pagacz - przedmioty informatyczne zawodowe

17. mgr Michał Franczak - przedmioty informatyczne zawodowe

18. mgr Anna Staś - chemia, przysposobienie obronne, edukacja dla ezpieczeństwa

19. mgr Agnieszka Szampera - logopeda

20. mgr Dorota Nemś - język angielski

21. mgr Gabriela Mainka-Jałowy - religia

Strona korzysta z plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.